Naše škola » Úřední deska

Úřední deska

Následující informace uvádíme v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Základní informace

Název školy Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
Sídlo školy Odry, 1. máje 249/37, PSČ  742 35
Studijní obory
 • Ošetřovatel - 53-41-H 01 - tříletý zakončený závěrečnou zkouškou
 • Pedagogické lyceum - 78-42-M 03 - čtyřletý zakončený maturitní zkouškou
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - 75-31-M 01 - čtyřletý zakončený maturitní zkouškou  (denní i dálková forma)     
 • Praktická sestra - 53-41-M 03 - čtyřletý zakončený maturitní zkouškou  (denní forma)
 • Masér ve zdravotnictví - 53-41-M 04 - čtyřletý zakončený maturitní zkouškou  (denní forma)
Zřizovatel Biskupství ostravsko - opavské, Kostelní nám. 1, Ostrava 1, PSČ 728 02; zřizovací listina č. j. 846/06/SK ze dne 28. 2. 2006  na dobu neurčitou v platném znění (dodatek ze dne 15. 12. 2009, č. j. 5490/09/SK).
Statutárním zástupcem zřizovatele je Mons. Mgr.  Martin David, biskup ostravsko – opavský.
Právní postavení
 • Střední  pedagogická škola a Střední zdravotnická  škola  svaté  Anežky České  je  zřízena na základě vyhlášky č. 452 MŠMT ČR ze dne 30. září 1991 o  zřizování  a  činnosti  církevních  škol  a  škol náboženských společností,  v souladu  se  zákonem č. 29/1984 Sb. ve znění zákona č.138/1995 Sb. a kánony 796 až 806  kodexu  kanonického  práva  a  na  něj navazujícími  podrobnějšími  předpisy jako školská právnická osoba.
 • Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České zařazena do rejstříku škol a školských zařízení dne 20. 11. 1991 pod č.j. VV-621.1-12.11.91  s účinností od 1. 9. 1991. Poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku je ze dne 29.7.2020, č.j. MŠMT-30647/2020-2
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České je samostatnou školskou právnickou osobou, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem pro církevní školství, prostředky poskytnutými jinými právnickými a fyzickými osobami a dalšími finančními prostředky.
 • Součástí školy je domov mládeže, středisko volného času a výdejna stravy.
Hlavní účel a předmět činnosti Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídající hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, zájmové činnosti, ubytování žáků. 
Statutární zástupce Ředitel školy, jmenovaný a odvolávaný biskupem ostravsko – opavským  nebo osobou jím pověřenou. Je pověřen vedením školy a jednáním s úřady ve všech oblastech, které přísluší řediteli. 

Organizační struktura školy

Ředitelka školy Ing. Pavla Hostašová

Bytem Hranice na Moravě
Mzdové zařazení V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů je ředitel SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České odměňován smluvní mzdou.
Jmenovací dekret Rozhodnutím Biskupství ostravsko – opavského, č. j. 851/06/SK vydaného v Ostravě dne 28. 2. 2006 s okamžitou účinností. Jmenovaná Ing. Pavla Hostašová je pověřena vedením školy a jednáním s úřady ve všech oblastech, které přísluší řediteli.
Vymezení působnosti
 • Ředitel školy řídí a koordinuje veškerou činnost školy – organizační, ekonomickou, technickou a výchovně vzdělávací, řídí a koordinuje celostátní a mezinárodní programy. Za tuto činnost odpovídá zřizovateli, kontrolním a inspekčním orgánům MŠMT ČR.  
 • Odpovídá za bezpečný, hospodárný provoz školy, za veškerý majetek, za ochranu zdraví při práci pedagogicko – výchovných pracovníků, zaměstnanců a žáků školy. 
 • Spolupracuje s poradním sborem a s řediteli sociálních a zdravotnických zařízení a mateřských škol, v nichž konají žáci odbornou praxi.
 • Jmenuje a odvolává další vedoucí funkcionáře školy, uzavírá a rozvazuje pracovní poměr s pedagogicko – výchovnými pracovníky a ostatními zaměstnanci. Z pracovní nadřízenosti vyplývá právo a povinnost kontrolní činnosti ředitele na všech úsecích.
 • Odpovídá za propagaci školy a spolupracuje se sdělovacími prostředky
 • Pracovní doba ředitele školy je pohyblivá a dle potřeby neomezená v rozsahu stanoveném rozvrhem hodin a Zákoníkem práce. 

 

Zástupkyně ředitelky školy Ing. Jindra Šustková
Mgr. Petra Fišerová, zástupkyně pro zdravotnické a sociální obory

V době nepřítomnosti ředitelky školy a zároveň v případě nepřítomnosti zástupkyň ředitelky je pověřena vedením školy Mgr. Ludmila Ondrová.
Hlavní vychovatelka DM Marta Vaňurová
Vedoucí střediska volného času Mgr. Ludmila Ondrová
Školní kaplan Mgr. Jan Slepička
Výchovný poradce Mgr. Tomáš Král
Metodik prevence Mgr. Silvie Večeřová
Pracovník určený
k přijímání žádostí a stížností 
Oldřiška Hrabovská
Pracovníci určení k poskytování informací  Ing. Pavla Hostašová, Ing. Jindra Šustková, Mgr. Petra Fišerová
Školská rada Mgr. Jiří Vlček, MUDr. Martin Mužný, Mgr. Tomáš Král


    
    
    
    
  
   
  

   

Svátek má: