Pro uchazeče » Proč studovat v Odrách

Proč studovat v Odrách

 

PROČ BYSTE MĚLI STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?

Naše škola je školou církevní, otevřenou pro všechny žáky bez rozdílu vyznání. 
Výchovný program školy se opírá o učení katolické církve a křesťanské hodnoty.
Klademe důraz na poctivou a odpovědnou práci při přípravě na vyučování. Vychováváme ke vzájemné toleranci, důvěře a empatii. Snažíme se formovat správný pohled na životní hodnoty a učíme žáky vzájemné ohleduplnosti a spolupráci.
Žáky vedeme k tomu, aby byli vnímaví také ke starým lidem, nemocným a postiženým, kteří potřebují jejich pomoc. Naši žáci tedy ve volném čase navštěvují obyvatele domovů důchodců a pacienty nemocnic, připravují pro ně drobné dárky, krátká kulturní vystoupení nebo je přicházejí povzbudit svým slovem. Smysluplné vyplňování volného času je dalším z mnoha úkolů našeho výchovného programu. Posilujeme u žáků ctnosti, které se již v dnešním světě příliš „nenosí“ – pravdomluvnost, čestnost, spravedlnost, poctivost, odpovědnost, pracovitost, úctu. Sami se snažíme být nositeli těchto zásad, uvědomujeme si, že nejlépe můžeme tyto hodnoty předávat osobním příkladem.

TRADICE ŠKOLY

Roku 1832 získala zemská hraběnka Charlotta von Fűrstenberg panství v Odrách. Na tomto panství založila nemocnici, postavila dívčí školu a chudobinec. V letech 1855-58 získala hraběnka několik domů na Nádražní ulici, které nechala zbourat. a na tomto místě postavila úhledné jednopatrové stavení, které věnovala dívčí škole.
1. dubna 1861 byla škola slavnostně otevřena. Prvními učitelkami byly řeholní sestry. V letech 1. světové války sloužily prostory školy i tělocvična potřebám vojska. V době 2. světové války byla škola přechodně zrušena. Řádové sestry musely z Oder odejít. Po skončení války byla škola vrácena kongregaci sester. 17. května 1951 byla škola opět na delší dobu zrušena.
1. září 1991 byla škola znovu otevřena jako církevní škola a navázala tak na svou tradici. První polistopadový Zřizovací dekret vystavilo Arcibiskupství olomoucké s podpisem arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského Mons. Thdr. Františka Vaňáka. 31.8. 1998 se zřizovatelem školy stalo Biskupství ostravskoopavské.

KAPACITA ŠKOLY, OBORU a DM

Povolená kapacita školy je 440 žáků. Ke škole patří domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných. V areálu školy se nachází odpočinková zahrada. Součástí školy je tělocvična a výdejna stravy s jídelnou.
Vybavení školy, učeben, domova mládeže i tělocvičny je neustále modernizováno díky celé řadě projektů, které škola realizuje. Celá škola, včetně domova mládeže, je bezbariérová.

VZDĚLÁVACÍ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Škola nabízí a organizuje bohatý další vzdělávací a volnočasový program. Jednotlivé zájmové kroužky jsou otevírány dle zájmu žáků. Zájmové kroužky škola nabízí v oblasti všech 4 výchov, v oblasti hudební, výtvarné, dramatické i tělovýchovné. Žáci mají možnost navštěvovat sportovní hry - volejbal a florbal, stolní tenis, netradiční techniky ve výtvarné výchově, keramiku, dramatický kroužek, sborový zpěv a kroužky hry na hudební nástroje (kytary, flétny aj.). Žáci mají možnost podle svých osobních zájmů a nadání založit vlastní hudební a dramatická tělesa (např. hudební soubor SDE bez LSD a kroužek improvizace O.SL.I). Dovednosti získané v těchto kroužcích umožňují žákům reprezentovat školu v celé řadě uměleckých a sportovních soutěžích. Dle zájmu zprostředkujeme výuku znakové řeči a konverzace v cizích jazycích.
Škola již tradičně každoročně pořádá celostátní akci: "Celostátní přehlídka studentů církevních škol v zájmové umělecké činnosti" a občas celostátní akci: „Myšlenková mapa v AJ“ a literární soutěž.

DOMOV MLÁDEŽE

V domově mládeže má své pevné místo doba přípravy do školy, doba osobního volna, doba pro kreativitu žáků. Žáci navštěvují zájmové kroužky. V DM je to především „Kytarový kroužek“ a sportovní kroužky. Program domova mládeže spoluvytváří žákovská samospráva, díky níž se uskutečňuje spousta dalších pěkných akcí: diskotéka, besedy s pozvanými hosty, příležitostné kroužky drobných ručních prací spojené s výrobou dárků, návštěvy nemocných v nemocnici a klientů Domova, táborák, přací večery.
Celý DM prošel celkovou rekonstrukcí, nová budova DM byla dokončena v roce 2009. DM je bezbariérový. Žáci jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích se samostatným sociálním zázemím.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Rodičům/zákonným zástupcům jsou předávány informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí prostřednictvím studijních průkazů, na třídních schůzkách, po domluvě na konzultačních dnech, osobně či telefonicky podle přání zákonných zástupců, také prostřednictvím elektronické pošty info@cssodry.cz a www.cssodry.cz.
Pro uchazeče do 1. ročníků a pro veřejnost škola každoročně pořádá Dny otevřených dveří, vždy v listopadu a v lednu. Termíny a další informace jsou zveřejněny v tisku, na webu školy a na veřejně dostupných místech v areálu školy.
Minimálně 1 zástupce z řad zákonných zástupců z každé třídy je zvolen do Klubu přátel školy.
Jeden zástupce z řad zákonných zástupců tvoří 1/3 část tříčlenné Školské rady, kterou zřizovatel zřizuje na základě zákona č. 561/2004 Sb. 1 § 167. ŠR byla zřízena dne 20. 10. 2005 s účinností od 1. 1. 2006. ŠR se schází minimálně dvakrát za školní rok. Školská rada působí a jedná v souladu § 168, zák. č. 561/2004 Sb.
Ve škole již od jejího znovuzaložení v roce 1991 pracuje Klub přátel školy (KPŠ), jehož  prostřednictvím přispívají rodiče finančním polatkem na volnočasové aktivity svých dětí.  Setkání KPŠ se koná 2x ročně.
Již dlouholetou tradicí školy je organizování Reprezentačního plesu, studentské akademie a zahradní slavnosti na závěr školního roku, kam jsou rodiče/zákonní zástupci srdečně zváni.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MÍSTNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

Škola se zapojuje do městského a farního společenského života v rámci svého kulturního, sociálního a duchovního programu. V rámci kulturního programu žáci vystupují na různých kulturních akcích města a farnosti. V rámci sociálního a duchovního programu žáci školy pravidelně navštěvují obyvatele Domova pro seniory v Odrách a pacienty v nemocnici.
O dění ve škole informuje škola kromě svých webových stránek také v měsíčníku Oderský zpravodaj.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ŠKOLY

Naše škola je již dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů. Opakovaně realizujeme programy EU, v rámci projektů Comenius.
Udržujeme kontakty se zahraničními partnerskými školami (např. Slovensko, Litva, BRD). Dle aktuálních možností připravujeme jazykové pobyty (dosavadní realizace: Rakousko, BRD, Velká Británie, Litva). Škola se připravuje k zapojení do projektu Erasmus a připravuje zahraniční praxe.
 

Svátek má: